Internet tizligiňizi nädip barlamaly?

Internet tizligiňizi barlamak üçin birnäçe minut gerek we bu ulgam meselelerini nädip çözmelidigini anyklamaga kömek edip biler. ISP-iň size ugradýan tizligini anyklamaga kömek eder. Başlamak üçin, Synaga başlamak düwmesine basyp, internet tizligini barlap bilersiňiz.

?

Göçürip almak tizligi näme?

Enjamyňyzyň internetden maglumat alyp bilýän tizligi. Maglumatlaryň umumy geçişini belli bir möhletde dowamlylygyna bölmek arkaly hasaplanýar. Şonuň üçin onuň bölümi wagtyň geçmegi bilen maglumatlar birlikleri bilen kesgitlenýär. Köplenç göçürip almagyň tizligi sekuntda Megabitsde (Mbps ýa-da Mb / s) kesgitlenýär, ýöne sekuntda Kilobits (Kbps ýa-da Kb / s) ýa-da Megabaýt (MBps ýa-da MB / s) ýaly beýleki görnüşler hem adatydyr.

?

Ýükleme tizligi näme?

Göçürip almak tizliginden tapawutlylykda, ýüklemek tizligi enjamyňyzyň internete iberip biljek maglumatlarynyň mukdaryny häsiýetlendirýär. Birmeňzeş hasaplanýar we şonuň üçin şol birliklerde görkezilýär.

?

Ping näme?

Ping ýa-da gijä galmak, signalyň barmaly ýerine gitmek üçin alýan wagty sebäpli gijä galmagy suratlandyrýar. Bu kontekstde, toruň daşyndaky aýlawyny we serwerden alnan tassyklamany tamamlamak üçin maglumat bukjasynyň wagtyny aňladýar. Wagtyň gymmaty hökmünde, köplenç Millisekuntda (ms) hasaplanylýar. Baglanyşygyňyzyň durnuklylygy üçin bu örän möhümdir.

?

Jitter näme?

Jitter, bu maglumat paketlerini tor birikdirmäňiziň iberilmeginde wagt gijikdirilmegine berilýän at. Bu köplenç tor dyknyşygyndan we käwagt marşrut üýtgemeginden döreýär. Aslynda, maglumat paketleri näçe uzak gelse, şonça-da köp ses wideo we ses hiline ýaramaz täsir edip biler.

?

Göçürip almagyň (download) tizligini nädip barlamaly?

Göçürip almak ölçegi serwere birnäçe baglanyşyk açmak we şol bir wagtyň özünde ähli birikmelerde uly maglumat faýlyny göçürip almak arkaly amala aşyrylýar. Bu çemeleşme, internet birikmesiniň tutuş zolagynyň ýokary bolmagyny üpjün edýär we şeýlelik bilen maglumatlaryň iň ýokary geçirijiligini ölçäp bolýar. Maglumat geçirişini ölçemegiň wagtyna garşy ýazmak, maglumatlary göçürip almak üçin elýeterli internet tizligini berýär.

?

Ýüklemegiň (upload) tizligini nädip barlamaly?

Ýükleme tizligi göçürip alma derňewiniň yzygiderliligini üýtgetmek arkaly synag edilýär. Synag serwerine ýene birnäçe baglanyşyk açylýar. Faýly göçürip almagyň ýerine enjamyňyzda tötänleýin maglumatlaryň uly faýly döredilýär we serwere ähli birikmeler arkaly iterilýär. Maglumatlary toruň üsti bilen serweriň üstünden birnäçe akym arkaly iteklemek, iň ýokary geçirijiniň ölçelmegini üpjün edýär. Ýene-de maglumat geçirişini wagt bilen ýazga almak, maglumatlary ýüklemek üçin elýeterli internet tizligini berýär.

?

Ping nädip barlamaly?

Ping synagy wagtynda enjam internetdäki synag serwerine toruň üstünden kiçijik maglumat bukjasyny iberýär. Serwer bu bukjany alanda, tegelek ýoly tamamlap, ony enjama iberer. Tegelek ýoly tamamlamak üçin maglumat bukjasyna wagt gerek, gijä galmak diýilýär, ping hem diýilýär. Takyk okamagy gazanmak üçin birnäçe ping synaglary yzygiderli geçirilýär, ahyrky netijede bu synaglaryň ortaça netijesi bolýar.

SpeedTestNet.io

Professional
tizlik synag guraly bilen internet tizligini barlaň.

  • Facebook - SpeedTestNet.io
  • LinkedIn - SpeedTestNet.io
  • Instagram - SpeedTestNet.io
  • GitHub - SpeedTestNet.io